ISF

Vedtekter

 Innledning

Nedenstående danner de formelle regler og prosedyrer som er styrende for idégrunnlag, formål, ledelse og drift av Norsk Informasjonssikkerhetsforum, heretter kalt ISF.

ISF skal arbeide med aktiviteter relatert til informasjonssikkerhet. ISF skal være en ideell og selvstendig organisasjon. ISFs målsettinger skal være å:

 • være det foretrukne samlende fagmljøet for å heve informasjonssikkerhetsnivået hos medlemsvirksomhetene og i det norske samfunnet generelt

 • være et profesjonelt faglig miljø og en viktig møteplass for kompetanse- og erfaringsutveksling innenfor fagområdet informasjonssikkerhet

 • fremme faglig og sosial nettverksbygging blant medlemmene

 • bidra til å belyse praktiske og dagsaktuelle problemstillinger

 • bidra til utviklingen av metoder, standarder, tjenester o.l. innenfor informasjonssikkerhet

 • være en høringsinstans for sikkerhetsspørsmål som har betydning både for medlemsvirksomhetene og samfunnet for øvrig

Virkemidler

For å oppnå ovenstående målsetninger skal ISF, ved initiativ fra styret og i samsvar med vedtak fattet av generalforsamlingen:

 • arrangere medlemsmøter og konferanser

 • inkludere nettverksbyggende aktiviteter ifm. arrangementene

 • i nødvendig grad engasjere ekstern ekspertise, med siktemål å øke medlemmenes kompetansenivå

 • foreta utredninger, utarbeide veiledninger o.l. relatert til informasjonssikkerhet

 • ved forespørsler vurdere å utarbeide høringsuttalelser og kommentarer basert på medlemmenes bidrag

 • samarbeide med andre organisasjoner der dette er formålstjenlig

 • ha kontakt med myndigheter og organisasjoner, samt presse og media i saker som angår informasjonssikkerhet

Medlemskap

Enhver norsk virksomhet kan opptas som medlem av ISF. Enkeltpersoner og utenlandske virksomheter kan søke styret om medlemskap. Styret godkjenner fra gang til gang. Pensjonister skal betale en lavere årlig medlemsavgift, som fastsettes av generalforsamlingen. I tillegg kommer selvkost per medlemsmøte og høstkonferanse.

Hver medlemsvirksomhet har én hovedkontaktperson; denne mottar all papirbasert informasjon fra ISF. Flere personer fra hvert medlem kan få tilsendt informasjon elektronisk, samt ha tilgang til beskyttet informasjon via forumets nettsider.

Utmelding av ISF skal skje skriftlig, senest innen utgangen av kalenderåret. Ved manglende utmelding har ISF rett til å kreve betaling for det kommende kalenderåret. ISF har også rett til å kreve innbetalt utestående medlemsavgift for den perioden medlemskapet har bestått.

Dersom et medlem misbruker ISF eller dennes informasjon og materiell, kan et enstemmig styre ekskludere medlemmet.

Ved medlemskapsopphør, inklusive eksklusjon, har virksomheten ikke krav på å få tilbakebetalt innbetalt medlemsavgift.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er ISFs høyeste organ.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom 2/3 av medlemmene krever dette eller etter vedtak i styret.

Styret setter opp dagsorden som sendes medlemmene senest 3 uker før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, inkludert forslag til endring av medlemsavgift, vedtekter eller retningslinjer, må være mottatt av styret senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal:

 • godkjenne innkallingen

 • velge møteleder, referent, tellekorps og medlemmer som skal undertegne protokollen

 • godkjenne styrets årsberetning

 • godkjenne regnskapet

 • behandle framlagte forslag, inkludert evt. forslag til vedtektsendringer

 • vedta arbeidsplan for aktiviteter og tiltak for inneværende år

 • fastsette medlemsavgift

 • vedta budsjett

 • foreta valg av styre, revisor og valgkomité

Vedtak på generalforsamlingen fattes med alminnelig flertall, der hvert medlem av ISF har én -1- stemme. Det er bare  medlemmer som har betalt inneværende års medlemsavgift, som har stemmerett.

Ekstraordinær aktivitet kan i spesielle anledninger vedtas av styret, dog innenfor vedtatte budsjettrammer.

Valgkomité og gjennomføring av valg

Styret foreslår en valgkomité bestående av 3 personer, som velges for ett år av Generalforsamlingen. Kandidater til valgkomitéen og revisor kan også foreslås som benkeforslag på generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal utarbeide innstilling til kandidater til kommende års styre, samt ny revisor. Innstillingen oversendes til det sittende styret forut for utsending av innkalling til generalforsamling. Foreslåtte kandidater skal være forespurt og ha sagt seg villige til å stille.

Bare personer ansatt hos medlemmer av ISF på generalforsamlingsdato kan velges til ISFs styre.

Det skal ikke være mer enn ett styremedlem fra samme virksomhet, med mindre generalforsamlingen vedtar annet med simpelt flertall.

Kandidater til styret kan også foreslås som benkeforslag på generalforsamlingen.

Valg skal være skriftlig dersom minst ett medlem krever det.

Revisor velges for 1 år av gangen. Se forøvrig vedtektenes kapittel "Styret" angående funksjonstid for styrerepresentanter.

Styret

ISF skal ledes av et styre som velges av generalforsamlingen.

Styret skal bestå av 5 ordinære medlemmer og 1 varamedlem:

 • Leder

 • Nestleder

 • 3 styremedlemmer

 • 1 varamedlem

Styrets ordinære medlemmer velges for to -2- år av gangen, mens varamedlemmet velges for ett -1- år. Styrets leder er på valg i like år, mens nestleder er på valg i ulike år. Det velges ett, henholdsvis to styremedlemmer annet hvert år.

Styreverv er personrelatert; dersom styremedlemmet skifter arbeidsplass til en annen medlemsvirksomhet i løpet av valgperioden, fortsetter vedkommende som styremedlem.

Styrevedtak fattes ved alminnelig flertall.

Valgt varamedlem innkalles til alle styremøter, men har ikke stemmerett. Dersom et styremedlem fratrer, skal varamedlemmet rykke inn i styremedlemmets funksjon fram til neste generalforsamling.

Styret organiserer arbeidsoppgavene slik de finner det hensiktsmessig og har ansvaret for driften av forumets sekretariat.

Styret skal sammen med innkalling til ordinær generalforsamling sende ut årsberetning for det avsluttede år, revidert regnskap og revisjonsberetning, styrebehandlede forslag til generalforsamlingen, styrets forslag til medlemsavgift og budsjett for det etterfølgende år, valgkomitéens innstilling, samt styrets forslag til ny valgkomité.

Etiske retningslinjer, konfidensialitet

ISF er avhengig av det enkelte medlems kompetanse og bidrag i forumet. Det er derfor vesentlig at intern eller sensitiv informasjon om medlemsvirksomhetene kan diskuteres fortrolig ved faglige og sosiale sammenkomster og under arbeid med ISF-aktiviteter.Slik informasjon skal behandles konfidensielt og godkjenning skal innhentes fra virksomheten før informasjonen kan benyttes i andre sammenhenger.

ISFs medlemsliste skal ikke gjøres kommersielt tilgjengelig og skal ikke anvendes av medlemmene som distribusjonsliste for masseutsending i kommersiell hensikt.

Informasjon som styret anser som konfidensiell og ikke skal være tilgjengelig for andre enn medlemmene, slik som presentasjoner avholdt på møter, møtereferater, ISF-rapporter o.l., skal presenteres på forumets nettsider på kryptert form, slik at bare medlemmene har tilgang.

ISF sine medlemsarrangementer skal ikke benyttes til markedsføring ovenfor ISF sine medlemmer med mindre det er spesielt avtalt med styret.

Profilering

Forumets styre har hovedansvaret for profilering og markedsføring av ISF. Profileringen, herunder presentasjon av ISFs arbeid, skal utføres iht. retningslinjer utarbeidet av styret.

Hvert enkelt medlem oppfordres til å ta del i arbeidet for å knytte interessante samarbeidspartnere til ISF, slik at det oppnås best mulig spredning av informasjon om ISF og at de prosjekter ISF arbeider med skal frambringe best mulige resultater.

Finansiering og økonomi

ISF skal være selvfinansierende. De aktivitetene som generalforsamlingen bestemmer skal gjennomføres i driftsåret, skal dekkes gjennom medlemavgiften. Se ”Medlemskap” for mer informasjon og gjeldende kostnader for medlemskap i ISF.

Den sosiale delen i forbindelse med medlemsmøtene dekkes av medlemsavgiften for to deltagere fra hver medlemsvirksomhet. Deltar flere personer, belastes virksomheten for merkostnadene.

Konferanser utover medlemsmøtene belastes med subsidierte priser for to deltagere. Medlemsvirksomhetene betaler selv de reelle kostnadene for ytterlige deltagere.

Spesielle innkjøp på vegne av medlemmene belastes til kostpris.

Oppløsning

Generalforsamlingen kan oppløse forumet med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer, og generalforsamlingen beslutter betingelsene ved oppløsningen.

--

Oppdatert i tråd med vedtak på Generalforsamling 08.03.2017